Ediţii de documente medievale privind Transilvania

Publicare: 2010-11-22
Autor: W. KOVÁCS András
Categorie: istorie

Descrierea articoluluiLimita convenţională a Evului Mediu în istoriografia privind Ungaria medievală este anul bătăliei de la Mohács (1526), însă cercetarea transilvăneană a fixat ca dată limită momentul ocupării de către turci a capitalei maghiare, Buda (1541). Referitor la istoria Ungariei medievale s-au păstrat puţine texte istorice narative, motiv pentru care cele mai importante surse istorice rămân înscrisurile numite documente, redactate mai ales în limba latină (dar într-o mai mică măsură şi în alte limbi, de ex. germană, greacă sau slavonă veche), care conţin un fapt juridic (documente, socoteli, diferite conscripţii; practic, sunt considerate documente toate sursele non-narative). Emitenţii documentelor erau cancelaria regală, diferite locuri de adeverire (aşezăminte bisericeşti care efectuau o activitate asemănătoare notariatelor de astăzi), demnitari, oraşe, comitate, dar şi persoane private. Din marea masă a documentelor emise în Ungaria înainte de Mohács s-au păstrat circa 300.000 de texte, iar cu privire la istoria Transilvaniei dinainte de 1542 se referă circa 30-35.000 de texte documentare. Arhiva regală maghiară a fost distrusă, însă datorită faptului că documentele de cele mai multe ori constituiau dovezi ale unui drept de proprietate funciară, stăpânii moşiilor păstrau cu grijă timp de secole astfel de înscrisuri şi încă din evul mediu se preocupau să obţină copii ale acestora. Materialul documentar medieval s-a păstrat răsfirat, la instituţii laice sau eclesiastice, la familii nobiliare care deţineau domenii, iar din secolele 19-20 acesta serveşte exclusiv drept bază pentru cercetarea istorică.
În momentul de faţă cea mai mare parte a documentelor referitoare la istoria Ungariei medievale se regăsesc în Arhiva Naţională Maghiară (magh.: Magyar Országos Levéltár, Budapesta), în diviziunea numită Collectio Antemohacsiana (magh.: Mohács előtti gyűjtemény), care păstrează şi ţine evidenţa surselor arhivistice non-narative emise înainte de 29 august 1526. Colecţia este alcătuită din două părţi: prima parte constituie Arhiva Diplomatică (magh.: Diplomatikai Levéltár, DL), conţinând documentele scoase din diferitele fonduri ale Arhivei Naţionale Maghiare. A doua parte a colecţiei este Fototeca Diplomatică (magh.: Diplomatikai Fényképgyűjtemény, DF), care cuprinde fotocopiile acelor documente care au fost emise pe teritoriul Ungariei medievale sau se referă la ea, dar sunt păstrate în afara Arhivei Naţionale Maghiare (în arhivele maghiare din provincie şi în afara Ungariei de astăzi, mai ales în ţările învecinate). Cele două colecţii conţin împreună circa 300.000 de texte (în original, transumpt, copii sau protocoale), care alcătuiesc cea mai importantă bază de date a Ungariei medievale. Materialul acestei colecţii a fost descris detaliat într-un catalog prin efortul mai multor generaţii, catalog care stă la dispoziţia cercetării şi sub formă digitală. (Collectio Diplomatica Hungarica. A középkori Magyarország levéltári forrásainak adatbázisa. Internetes kiadás /DL-DF 5.1/. 2009). Această operă de mare însemnătate a stat la baza digitizării documentelor medievale maghiare; azi este deja accesibil întregul material al Arhivei Diplomatice (DL) şi pe Internet, de asemenea este în curs şi digitizarea Fototecii diplomatice (DF). [link: http://mol.arcanum.hu/dldf/opt/a090818.htm?v=pdf&a=start]


Până în secolul al 18-lea documentele erau văzute exclusiv drept garanţii ale unor drepturi funciare şi doar raţiuni practice, materiale, au determinat păstrarea lor. Această circumstanţă a îngreunat în mod serios cercetarea şi publicarea documentelor până la abolirea privilegiilor feudale (1848). Ediţiile de surse istorice ale epocii moderne au fost precedate de către colecţii manuscrise; un astfel de exemplu în Transilvania este colecţia de manuscrise ale lui Kemény József (1795-1855) care conţine şi copiile unui impresionant număr de documente medievale, dar care niciodată nu a văzut lumina tiparului. Mişcările naţionale din secolul al 19-lea, evenimentele revoluţiei din 1848/1849 au făcut ca activitatea de editare a surselor istorice desfăşurată de către cercetarea maghiară, săsească şi cea română să pornească pe căi separate - folosim definiţia modernă a termenului editare, adică nu doar multiplicarea (prin tipărire sau în format digital), dar şi prelucrarea critică. Diplomatariile apărute de la începutul secolului al 19-lea sunt enumerate în anexa de mai jos.

 


Prospectarea întregului lăsământ documentar medieval al Ungariei (şi al Transilvaniei), respectiv alcătuirea unui corpus exhaustiv, încă nu s-a realizat. Documente din perioada arpadiană (1000-1301) au fost publicate în multe ediţii de surse (de ex. Codex diplomaticus Arpadianus continuatus. Árpádkori új okmánytár, ÁÚO); publicarea critică a celor mai vechi documente privind Ungaria medievală, emise între 1000-1196 a fost iniţiată de către GYÖRFFY György (1917-2000) în seria intitulată Diplomata Hungariae Antiquissima (DHA), serie din care a apărut doar primul volum până în acest moment (1000-1131). Repertoriul critic al documentelor regale din perioada arpadiană (Regesta regum stirpis Arpadianae critico diplomatica. Az Árpád házi királyok okleveleinek kritikai jegyzéke, RegArp) a fost început de către SZENTPÉTERY Imre (1878-1950) şi a fost terminat de către BORSA Iván (1917-2006). Continuând eforturile aceluiaşi SZENTPÉTERY Imre, ZSOLDOS Attila a finalizat repertoriul critic al documentelor, principilor şi reginelor din dinastia arpadiană (Regesta ducum, ducissarum stirpis Arpadianae necnon reginarum Hungariae critico-diplomatica, 2008). O sarcină a cercetărilor viitoare este alcătuirea repertoriului documentelor altor emitenţi decât membrii dinastiei arpadiene. Pentru editarea documentelor perioadei angevine (1301-1387) s-a format un grup de lucru condus de către KRISTÓ Gyula (1939-2004), iar după decesul lui, diplomatariul angevin (Anjou-kori oklevéltára, AOkl) a fost continuat de către colaboratorii săi. Acest corpus a ajuns până acum (2010) la publicarea documentelor din anii 1340, dar documentele nedatate nu au fost incluse în volumele de până acum. Publicarea documentelor epocii domniei regelui Sigismund (1387-1437) a fost începută de către MÁLYUSZ Elemér (1898-1994) în volumele seriei Zsigmondkori oklevéltár (ZsOkl). Activitatea sa a fost continuată de către BORSA Iván, apoi de către C. TÓTH Norbert şi NEUMANN Tibor; în 2010 a apărut volumul care conţine documentele emise în anul 1424. Toate aceste diplomatarii desigur sunt lucrări indispensabile şi cercetărilor privind istoria Transilvaniei. Publicarea exhaustivă a documentelor perioadei de după 1437 nu a început încă, însă diplomatariile care editează arhivele unor familii sau cele referitoare la un anumit teritoriu au introdus în circuitul ştiinţific mai multe mii de documente.


Publicarea documentelor privind Transilvania medievală se realizează în prezent în cadrul a trei proiecte majore. JAKÓ Zsigmond (1916-2008) a redactat primele trei volume ale seriei Erdélyi okmánytár (Codex diplomaticus Transsylvaniae, CDTrans), lucrare care redă sub forma unor regeste în limba maghiară documentele din perioada 1023-1359 referitoare la istoria Transilvaniei. Academia Română publică în Documenta Romaniae Historica. C. Transilvania (au apărut doar volumele X-XV) textul latin al documentelor din perioada 1351-1380, împreună cu traducerea lor în limba română (această lucrare a fost precedată de seria Documente privind istoria Romîniei. C. Transilvania, care a publicat documentele din perioada 1075-1350, dar în majoritatea cazurilor doar sub forma unor traduceri). Diplomatariul referitor la istoria saşilor, Urkundenbuch zur Geschichte der Deutschen in Siebenbürgen, a publicat în şapte volume documente până în anul 1486 inclusiv.

DOCUMENTE MEDIEVALE ONLINE PRIVIND UNGARIA (PÂNĂ ÎN 1526)

Collectio diplomatica Hung
. = Collectio diplomatica Hungarica. A középkori Magyarország digitális levéltára. Digital archives of medieval Hungary. A Magyar Országos Levéltárban (MOL) a Mohács előtti gyűjteményekhez 1874-2008 között készült levéltári segédletek és oklevelek elektronikus feldolgozása (DL-DF 4.3). Szerk. RÁCZ György. Bp. 2008. - Ediţie online (DL-DF 5.1): 2009. [link: http://mol.arcanum.hu/dldf/opt/a090818.htm?v=pdf&a=start]

EDIŢII DE DOCUMENTE

I. DIPLOMATARII PRIVIND ISTORIA TRANSILVANIEI

I. 1. Diplomatarii generale

I. 1. 1. 1023-1359
CDTrans = Codex diplomaticus Transsylvaniae. Diplomata, epistolae et alia instrumenta litteraria res Transsylvanas illustrantia. Erdélyi okmánytár. Oklevelek, levelek és más írásos emlékek Erdély történetéhez. I. (1023-1300). Bevezető tanulmánnyal és jegyzetekkel regesztákban közzéteszi JAKÓ Zsigmond. Bp. 1997. II. (1301-1339). Jegyzetekkel regesztákban közzéteszi JAKÓ Zsigmond. Bp. 2004. III. (1340-1359). Regesztákban jegyzetekkel közzéteszi HEGYI Géza és W. KOVÁCS András közreműködésével Jakó Zsigmond. Bp. 2008. (A Magyar Országos Levéltár Kiadványai. II: Forráskiadványok 26, 40, 47.). (Ce mai completă culegere de documente referitoare la voievodatul Transilvaniei; regeste în limba maghiară). [link: http://mol.arcanum.hu/digilib/opt/a091001.htm?v=pdf&a=start]

I. 1. 2. 1075-1300
Teutsch - Firnhaber = TEUTSCH, Georg Daniel - FIRNHABER, Friedrich: Urkundenbuch zur Geschichte Siebenbürgens. Erster Theil. Enthaltend Urkunden und Regesten bis zum Ausgang des Arpadischen Mannstammes /1301/. Wien 1857. (Documente privind istoria Transilvaniei din perioada arpadiană din colecţiile săseşti de documente). [link: http://books.google.hu/books?pg=PR3&dq=Urkundenbuch+zur+Geschichte+Siebenbürgens&ei=QhdQTKOBOeOS4gai1OmiCA&ct=result&id=pZXRAAAAMAAJ#v=onepage&q&f=false]

I. 1. 3. 1351-1380
DRH C. = Documenta Romaniae Historica. C. Transilvania. Întocmit de BELU, Sabin - DANI, Ioan - RĂDUŢIU, Aurel - PERVAIN, Viorica - GÜNDISCH, Konrad G. - RUSU, Adrian - ANDEA, Susana - GROSS, Lidia - DINCĂ, Adinel. X-XV. (1351-1380). Buc. 1977-2006. (Documente privind Transilvania, Banat, Crişana, Sătmar, Maramureş; ediţii in extenso şi traduceri în limba română. Documentele transilvănene emise înainte de 1350 au fost publicate, însă majoritatea lor doar în traduceri româneşti, fără indice de nume şi de materii, în seria: Documente privind istoria Romîniei. C. Transilvania. I-IV. /1075-1350/. [Buc.] 1951-1955).


I. 2. Diplomatarii privind istoria românilor

I. 2. 1. 1199-1541 (1652)
Hurmuzaki = Documente privitóre la Istoria Românilor culese de Eudoxiu de Hurmuzaki. I-XXI. Supl. I-II. Bucuresci 1887-1942. (Documente privitoare mai ales la istoria românilor, din intervalul 1199-1541 /1652/, 35 vol. Ediţii cu text integral, dar şi regeste. Documente privind istoria Transilvaniei sunt cuprinse în următoarele volume: I/1. (1199-1345). Documente ... culese şi însoţite de note şi variante de Nicolae DENSUSIANU. Bucuresci 1887. - I/2. (1346-1450). Documente ... culese, adnotate şi publicate de Nicolae DENSUSIANU. Bucuresci 1890. - II/1. (1451-1575). Documente ... culese de Eudoxiu de HURMUZAKI. [Ed. I. SLAVICI.] Bucuresci 1891. - II/2. (1451-1510). Documente ... culese, adnotate şi publicate de Nicolae DENSUSIANU. Bucuresci 1891. - II/3. (1510-1530). Documente ... culese, adnotate şi publicate de Nicolae DENSUSIANU. Bucuresci 1892. - II/4. (1531-1552). Documente culese, adnotate şi publicate de Nicolae DENSUSIANU. Bucuresci 1894. - VIII. (1376-1650). Documente culese de Eudoxiu de HURMUZAKI. [Ed. I. SLAVICI.] Bucuresci 1894. - XI. (1517-1652). Acte din secolul al XVI-lea relative mai ales la domnia şi viaţa lui Petru Vodă Şchiopul adunate şi publicate de Neculai IORGA. Bucuresci 1900. - XV/1. (1358-1600). Acte şi scrisori din arhivele oraşelor ardelene (Bistriţa, Braşov, Sibiiu). Publicate după copiile Academiei Române de N. IORGA. Buc. 1911. - Supliment II. Vol. 1. (1510-1600). Documente ... culese din archive şi biblioteci polone. Coordonate, adnotate şi publicate de Ioan BOGDAN. Cu traducere franceză a documentelor polone de I. SKUPIEWSKI. Bucuresci 1893. [http://digitool.dc.bmms.ro:8881/R].

I. 2. 1.
DocVal = Documenta historiam Valachorum in Hungaria illustrantia usque ad annum 1400 p. Christum. Ed. Antonius FEKETE NAGY et Ladislaus MAKKAI. (Etudes sur l'Europe Centre Orientale. Ostmitteleuropäische Bibliothek nr. 29). Budapestini 1941. (Ediţii cu text integral şi regeste în limba franceză).

I. 3. Documente privind istoria saşilor
Ub = ZIMMERMANN, Franz - WERNER, Carl - MÜLLER, Georg - AUNER, Michael - GÜNDISCH, Gustav - GÜNDISCH, Herta - NUSSBÄCHER, Gernot - GÜNDISCH, Konrad G.: Urkundenbuch zur Geschichte der Deutschen in Siebenbürgen. I-VII. (1191-1486). Hermannstadt, Bukarest 1892-1991. (Ediţii cu text integral şi în cazul unor documente, doar regeste). Este accesibil online volumul I. (1191-1342). [link: http://ia311239.us.archive.org/1/items/urkundenbuchzur00mlgoog/urkundenbuchzur00mlgoog.pdf]

I. 4. Documente medievale privind trecutul secuilor
SzOkl = Székely oklevéltár. I-VIII. Szerk. SZABÓ Károly, SZÁDECZKY Lajos, BARABÁS Samu. Kolozsvártt-Bp. 1872-1934. (688 de documente anterioare anului 1542 privind trecutul secuilor).
I. (1211-1519). [link: http://adatbank.transindex.ro/cedula.php?kod=783]
II. (1520-1571). [link: http://adatbank.transindex.ro/cedula.php?kod=905]
III. (1270-1571). [link: http://adatbank.transindex.ro/cedula.php?kod=870]
IV (1264-1707). [link: http://adatbank.transindex.ro/cedula.php?kod=1017]
V (1296-1603) şi VI. (1603-1698) [link: http://kt.lib.pte.hu/cgi-bin/kt.cgi?konyvtar/kt04121501/tartalom.html]
VII. (1696-1750). [link: http://mek.oszk.hu/06900/06927/index.phtml]
VIII. (1219-1776) [link: http://mek.oszk.hu/07300/07368/index.phtml]

I. 5. Documente privind relaţiile dintre Transilvania, Moldova şi Ţara Românească
DocRomHist D. = Documenta Romaniae Historica. D. Relaţii între Ţările Române. I (1222-1456). Volum întocmit de Ştefan PASCU, Constantin CIHODARU, Konrad G. GÜNDISCH, Damaschin MIOC, Viorica PERVAIN. Buc. 1977. (Ediţii cu text integral şi traduceri în limba română).

Veress: Acta et epistolae IV. = Acta et epistolae relationum Transylvaniae Hungariaeque cum Moldavia et Valachia. Collegit et edidit Andreas VERESS. Bp. 1914. (Fontes Rerum Transylvanicarum IV.). (Ediţii cu text integral, 1468-1540).
[link: http://ia310818.us.archive.org/3/items/actaetepistolaer01vereuoft/actaetepistolaer01vereuoft.pdf]

Relaţiile Ţării Româneşti şi Moldovei cu Braşovul 1369-1803. Inventar arhivistic 13. Întocmit de: Ştefan SUCIU, Gernot NUSSBÄCHER, Monica CINCU. Buc. 1986. (Direcţia Generală a Arhivelor Statului din Republica Socialistă România). (Direcţia Judeţeană Braşov ale Arhivelor Naţionale, Braşov, Colecţia Stenner, regeste în limba română, 1369-1541 /1803/).

534 documente istorice slavo-române din Ţara-Românească şi Moldova privitoare la legăturile cu Ardealul 1346-1603 din arhivele oraşelor Braşov şi Bistriţa în text original slav însoţit de traducere românească tipărite la Viena în 1905-1906 în atelierele Adolf Holzhausen prin îngrijirea lui Gr. Tocilescu. Buc. 1931. (Documente mai ales din arhiva oraşelor Braşov, Sibiu şi Bistriţa).

Documente privitoare la relaţiile Ţării Româneşti cu Braşovul şi cu Ţara Ungurească în sec. XV şi XVI. Texte slave cu traduceri, adnotaţiuni istorice şi o introducere asupra diplomaticei vechi româneşti de Ioan BOGDAN. Vol. I. 1413-1508. Buc. 1905. (1413 - în jurul anului 1521, ediţii cu text integral şi traduceri în limba română).

Documente şi regeste privitoare la relaţiile Ţării Rumîneşti cu Braşovul şi Ungaria în secolul XV şi XVI. Traduse şi resumate din sloveneşte, însoţite de adnotaţiuni istorice şi precedate de o întroducere asupra diplomaticei vechi rumîneşti de Ioan BOGDAN. Buc. 1902. (1413-1541; documente din arhiva oraşului Braşov).

I. 6. Oraşe şi districte

I. 6. 1. Bistriţa
Berger: Regesten = BERGER, Albert: Urkunden Regesten aus dem Archiv der Stadt Bistritz in Siebenbürgen. I-II (1203-1570). Aus dem Nachlass herausgegeben von Ernst WAGNER. Köln-Wien 1986; III. (1571-1585). Begründet von Albert BERGER. Mit Ioan DORDEA, Ioan DRĂGAN und Konrad G. GÜNDISCH herausgegeben von Ernst WAGNER. Köln-Weimar-Wien 1995. (Schriften zur Landeskunde Siebenbürgens. Bd. 11/I-III). (documente din arhiva oraşului Bistriţa, regeste în limba germană).

I. 6. 2. Braşov
Quellen = Quellen zur Geschichte der Stadt Kronstadt in Siebenbürgen. I-VIII. Kronstadt 1886-1926. (Primele două volume publică socoteli din perioada 1503-1540).

I. 6. 3. Cluj
KvOkl = Oklevéltár Kolozsvár történetéhez. Összegyűjtötte és szerk. JAKAB Elek. I-II. Buda-Bp. 1870-1888. [Ediţii cu text integral; primul volum (1166-1707) este accesibil online http://mek.oszk.hu/06100/06198/].

Makkai: Okl = Kiadatlan oklevelek Kolozsvár középkori történetéhez. Írta MAKKAI László. Kolozsvár 1947. (Selecţie de documente privind oraşul Cluj din perioada 1308-1453, din Arhiva Naţională Maghiară, ediţii cu text integral).

I. 6. 4. Haţeg
Documente şi socoteli privitoare la posesiunile familiei Corvin (Hunyadi) din comitatul Hunedoara
Haţeg = Izvoare privind evul mediu românesc. Ţara Haţegului în secolul al XV-lea (1402-1473). Introducere, ediţie îngrijită, note şi traduceri de Adrian Andrei RUSU, Ioan Aurel POP, Ioan DRĂGAN. Cluj-Napoca 1989. (Testimonia). (Selecţie de documente privind istoria districtului din perioada 1402-1473; majoritatea documentelor publicate cu text integral şi traduceri în limba română, o mai mică parte a documentelor publicată sub forma de regest, în limba română).

I. 6. 5. Hunedoara
Pataki: Hunedoara = PATAKI, Iosif: Domeniul Hunedoara la începutul secolului al XVI-lea. Studiu şi documente. Buc. 1973. (Biblioteca istorică XXXIX). (Documente şi socoteli din perioada 1511-1536 privitoare la posesiunile familiei Corvin (Hunyadi) din comitatul Hunedoara. Ediţii cu text integral din următoarele fonduri: Staatsarchiv Nürnberg, Brandenburger Literalien; Arhiva Naţională Maghiară, arh. familiei Hunyadi; Arhiva Societăţii Muzeului Ardelean în custodia Direcţiei Judeţene Cluj ale Arhivelor Naţionale, fond. familial Bethlen de Iktár, Vécsey).

I. 6. 6. Orăştie
Amlacher: Broos = Urkundenbuch zur Geschichte der Stadt und des Stuhles Broos bis zum Übergang Siebenbürgens unter Erbfürsten aus dem Hause Österreich 1690. Hg. Albert AMLACHER, Hermannstadt, 1879. (extras din Archiv des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde 15/1880. selecţie de documente privind oraşul şi scaunul Orăştie).

I. 6. 7. Sibiu
Rechnungen aus dem Archiv der Stadt Hermannstadt und der Sächsischen Nation 1380-1516. Hermannstadt 1880.

I. 7. Ediţii de documente din arhive familiale

I. 7. 1. Bánffy
BánfOkl = Oklevéltár a Tomaj nemzetségbeli losonczi Bánffy család történetéhez. Szerk. VARJÚ Elemér - IVÁNYI Béla. I-II. (A Tomaj nemzetségbeli losonczi Bánffy család története). Bp. 1908-1928. (Selecţie de documente privind istoria familiei Bánffy; documente din arhiva din Hlohovec/Galgóc /Slovacia/ a familiei Erdődy şi din arhiva de rudenie a familiei Bánffy /Cluj/; ediţii cu text integral).

I. 7. 2. Kállay
KálLt = A nagykállói Kállay család levéltára. (Az oklevelek és egyéb iratok kivonatai.) Szerk. SZENTPÉTERY Imre. I-II. Bp. 1943. (A Magyar Heraldikai és Genealogiai Társaság kiadványai 1-2). (Regeste în limba maghiară, documente referitoare mai ales la comitatele Szabolcs şi Sătmar).
[link: http://mol.arcanum.hu/digilib/opt/a091001.htm?v=pdf&a=start]

I. 7. 3. Károlyi
KárOkl = Codex diplomaticus comitum Károlyi de Nagy-Károly. A nagykárolyi gróf Károlyi család oklevéltára. Szerk. Géresi Kálmán. I-V (1253-1707). Bp. 1881-1897. (Ediţii cu text integral din arhiva familiei Károlyi, păstrată în Arhiva Naţională Maghiară).
[link: http://kt.lib.pte.hu/cgi-bin/kt.cgi?konyvtar/kt06030101/index.html]

I. 7. 4. Teleki
TelOkl = Codex diplomaticus sacri Romani imperii comitum familiae Teleki de Szék. A római szent birodalmi gróf széki Teleki család oklevéltára. Szerk. BARABÁS Samu. I (1206-1437). II. (1438-1526). Bp. 1895. (Ediţii cu text integral din arhiva Târgu Mureş a familiei Teleki, păstrată azi în Arhiva Naţională Maghiară).

I. 7. 5. Suky
A Petrichevich család történetének regesztái. Első rész. II. kötet. 1069-1942. Írta báró PETRICHEVICH HORVÁTH Emil. (A Mogorovich nemzetségbeli Petrichevich család története és oklevéltára). Pécs 1942. (Regeste în limba maghiară din arhiva Suky, Arhiva Societăţii Muzeului Ardelean în custodia Direcţiei Judeţene Cluj ale Arhivelor Naţionale).

I. 7. 6. Thorotzkay
ThLt = A torockószentgyörgyi Thorotzkay család levéltára. Ismerteti JAKÓ Zsigmond és VALENTINY Antal. Kolozsvár 1944. (Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára 1). (Regeste în limba maghiară din arhiva familiei Thorotzkay, Arhiva Societăţii Muzeului Ardelean în custodia Direcţiei Judeţene Cluj ale Arhivelor Naţionale. Documente din intervalul 1257-1539).

I. 7. 7. Wass
WassLt = A Wass család cegei levéltára. VALENTINY Antal oklevélkivonatait felhasználva bevezető tanulmányokkal és jegyzetekkel közzéteszi W. KOVÁCS András. Kolozsvár 2006. (Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára 3). (Regeste în limba maghiară din arhiva familiei Thorotzkay, Arhiva Societăţii Muzeului Ardelean în custodia Direcţiei Judeţene Cluj ale Arhivelor Naţionale. Documente din intervalul 1176-1541).
[link: http://mek.oszk.hu/05000/05051/index.phtml].

I. 7. 8. Zichy
Codex diplomaticus domus senioris comitum Zichy de Zich et Vasonkeö. A zichi és vásonkeői gróf Zichy-család idősb ágának okmánytára. Szerk. NAGY Imre - NAGY Iván - VÉGHELY Dezső - KAMMERER Ernő - DÖRY Ferenc - LUKCSICS Pál - ÁLDÁSY Antal - BARABÁS Samu. I-XII. Pest-Bp. 1871-1931. (Arhiva din Zsély a familiei Zichy. Documente transilvănene referitoare mai ales la domeniul Unguraş).

I. 8. Ediţii de documente din alte arhive transilvănene

I. 8. 1. Documentele medievale din Arhiva Societăţii Muzeului Ardelean (Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára) (1232-1540)
EMOkl = SZABÓ Károly: Az Erdélyi Múzeum eredeti okleveleinek kivonata (1232-1540). Bp. 1889. (Extras din revista Történelmi Tár, volumele din anii 1889-1890. Regeste în limba maghiară din arhivele intrate în Arhiva Societăţii Muzeului Ardelean până în 1889).
[link: http://mek.oszk.hu/08200/08206/?from=rss]

I. 8. 2. Protocoalel conventului din Cluj-Mănăştur (1289-1556)
KmJkv = A kolozsmonostori konvent jegyzőkönyvei. I-II (1289-1556). Kivonatokban közzéteszi és a bevezető tanulmányt írta JAKÓ Zsigmond. Bp. 1990. (A Magyar Országos Levéltár Kiadványai II: Forráskiadványok 17). (Însemnările acelor mărturii care s-au făcut în faţa locului de adeverire din Cluj-Mănăştur şi care s-au păstrat în protocoalele medievale originale. Aceste protocoale sunt păstrate în Arhiva Naţională Maghiară. Ediţia lor în două volume cuprinde 5444 regeste în limba maghiară din perioada 1289-1556, dar mai ales din a doua jumătate a secolului al 15-lea şi începutul secolului al 16-lea. Cea mai vastă ediţie de documente pentru această perioadă a istoriei Transilvaniei).
[link: http://mol.arcanum.hu/digilib/opt/a091001.htm?v=pdf&a=start]

I. 8. 3. Documentele din arhiva regnicolară a conventului din Cluj-Mănăştur, păstrată azi în Arhiva Naţională Maghiară (Bp.)
KmLt = BEKE Antal: A kolosmonostori konvent levéltára. Bp. 1898. (Extras din revista Történelmi Tár. Regeste).
[link: http://kt.lib.pte.hu/cgi-bin/kt.cgi?konyvtar/kt04111201/tartalom.html]

I. 8. 4. 1. Documentele din arhiva regnicolară a capitlului din Alba Iulia, păstrată azi în Arhiva Naţională Maghiară (Bp.)
ErdKLt = BEKE Antal: Az erdélyi káptalan levéltára Gyulafehérvárt. Bp. 1889-1895. (Extras din revista Történelmi Tár. Regeste).
[link: http://kt.lib.pte.hu/cgi-bin/kt.cgi?konyvtar/kt04111201/tartalom.html]

I. 8. 4. 2. Fragmentele protocoalelor din secolul al 13-lea ale capitlului din Alba Iulia (1285, 1291, 1318)
GYÖRFFY György: Gyulafehérvár kezdetei, neve és káptalanának registruma. În: Századok 107 (1983). nr. 5. 1116-1134. (Ediţie cu text integral).

I. 8. 5. Protocoalele capitlului din Alba Iulia din secolul al 16-lea
ErdKJkv = Az erdélyi káptalan jegyzőkönyvei 1222-1599. Mutatókkal és jegyzetekkel regesztákban közzéteszi BOGDÁNDI Zsolt, GÁLFI Emőke. Kolozsvár 2006. (Erdélyi Történelmi Adatok VIII/1). (Còpii ale unor documente medievale din perioada 1222-1540, păstrate în protocoalele din secolul al 16-lea al capitlului din Alba Iulia; regeste în limba maghiară).
[link: http://mek.oszk.hu/07700/07766/index.phtml]

I. 8. 6. Váradi Regisztrum (1208-1235)
RegVar = Az időrendbe szedett váradi tüzesvaspróba-lajstrom. Az 1550-iki kiadás hű másával együtt. Dr. KARÁCSONYI János és Dr. BOROVSZKY Samu akadémiai l. tagok közreműködésével kiadja a Váradi Káptalan. Regestrum Varadinense examinum ferri candentis ordine chronologico digestum, descripta effigie editionis a. 1550 illustratum sumptibusque Capituli Varadinensis Lat. rit. curis et laboribus Joannis KARÁCSONYI et Samuelis BOROVSZKY Academiae Scientiarum Hungaricae membrorum editum. Bp. 1903. (Protocoalele din perioada 1208-1235 ale capitlului de la Oradea despre mărturiile făcute în faţa capitlului, respectiv despre 389 de însemnări de protocoale. Versiunea digitală a acestei ediţii a apărut în 2004).
[link: http://www.arcanum.hu/kiadvanyok/leveltar/varadi_jegyzokonyv_regestrum_varadinense_1208_1235.html]

I. 9. Diplomatarii tematice

I. 9. 1. Episcopul Transilvaniei şi capitlul din Alba Iulia
SZEREDAI Antal: Series antiquorum et recentiorum episcoporum Transsilvaniae. Alba Carolinae 1790.
SZEREDAI Antal: Notitia veteris et novi capituli ecclesiae Transsilvaniae. Alba Carolinae 1791.

I. 9. 2. Decanatul Mediaş
WERNER, Karl: Urkundenbuch zur Geschichte des Mediascher Kapitels bis zur Reformation. Hermannstadt 1870

I. 9. 3. Decanatul Saschiz
FABRITIUS, Karl: Urkundenbuch zur Geschichte des Kisder Kapitels vor der Reformation. Hermannstadt 1875.

I. 9. 4. Răscoala ţărănească din 1437-1438
Az 1437-1438. évi erdélyi parasztfelkelés forrásai. Előszóval és jegyzetekkel közzéteszi DEMÉNY Lajos. A latin okleveleket fordította BODOR András, KÖLLŐ Károly, SZABÓ György. Buk. 1991. (Documente şi surse narative din perioada 1417. IV. 26. - 1465. VII. 9. Ediţii cu text integral şi traduceri în limba maghiară).

I. 10. Còpiile de documente ale lui KEMÉNY József
Diplomatarium Transsilvanicum, 13 vol.
Diplomatarii Transsilvanici Appendix, 21 vol.
Supplementum Diplomatarii Transsilvanici, 13 vol.
(Cele 47 de volume, care alcătuiesc colecţia de copii de documente ale lui KEMÉNY József, conţin textul a 3318 de documente medievale anterioare anului 1542. Volumele înşirate mai sus fac parte din colecţia Societăţii Muzeului Ardelean din Cluj-Napoca şi azi sunt păstrate în Biblioteca Academiei Române, filiala Cluj).

II. DIPLOMATARII MAI IMPORTANTE PRIVIND ISTORIA UNGARIEI, CARE CONŢIN ŞI DOCUMENTE PRIVIND ISTORIA TRANSILVANIEI

1. 1000-1526
CDHung = Codex diplomaticvs Hungariae ecclesiasticvs ac civilis. Studio et opera Georgii FEJÉR. Tom. I-XI. Budae 1829-1844. (Ediţii cu text integral, însă de regulă cu multe greşeli).
[link: http://www.arcanum.hu/mol/lpext.dll/?f=templates&fn=main-h.htm&2.0]

HOkl = Hazai oklevéltár 1234-1536. Szerk. NAGY Imre - DEÁK Farkas - NAGY Gyula. Bp. 1879. (Ediţii cu text integral).
[link: http://www.arcanum.hu/mol/lpext.dll/?f=templates&fn=main-h.htm&2.0]


2. Perioada domniei dinastiei arpadiane (1000-1301)
DHA = Diplomata Hungariae Antiquissima, accedunt epistolae et acta ad historiam Hungariae pertinentia 1000-1196. I. (1000-1131). Edendo operi praefuit Georgius GYÖRFFY, adiuverunt Iohannes Baptista BORSA, Franciscus L. HERVAY, Bernardus L. KUMOROVITZ et Julius MORAVCSIK. Budapestini 1992. (Documentele privind istoria Ungariei din perioada 1000-1131; ediţii cu text integral).

ÁÚO = Codex diplomaticus Arpadianus continuatus. Árpádkori új okmánytár. Kiad. WENZEL Gusztáv. I-XII. Bp. 1860-1874. (Monumenta Hungariae Historica. Diplomataria. Magyar Történelmi Emlékek. Első osztály: Okmánytárak. VI-XIII, XVII-XVIII, XX, XXII). (Selecţie de documentele privind istoria Ungariei din perioada 1000-1301; cele mai multe ediţii cu text integral).
[link: http://www.arcanum.hu/mol/lpext.dll/?f=templates&fn=main-h.htm&2.0]

RegArp = Regesta regum stirpis Arpadianae critico diplomatica. Az Árpád házi királyok okleveleinek kritikai jegyzéke. I/1-II/4 (1001-1301). Ed. Emericus SZENTPÉTERY et Iván BORSA. Bp. 1923-1990. (A Magyar Országos Levéltár kiadványai II: Forráskiadványok 9, 13). (Documentele emise de regii maghiari. Cele publicate pentru întâia oară sunt redate cu textul integral, iar restul sub forma unor regeste în limba maghiară).
Sunt accesibile online caietele nr. II/2-3. (1272-1290) şi II/4. (1290-1301).
[link: http://mol.arcanum.hu/digilib/opt/a091001.htm?v=pdf&a=start]

Regesta ducum, ducissarum stirpis Arpadianae necnon reginarum Hungariae critico-diplomatica. Az Árpád-házi hercegek, hercegnők és a királynék okleveleinek kritikai jegyzéke. Szentpétery Imre kéziratának felhasználásával szerkesztette: Zsoldos Attila. Bp. 2008. (A Magyar Országos Levéltár kiadványai II. Forráskiadványok 45). (Documentele emise de către ducii maghiari, reginele şi principesele maghiare. Cele publicate pentru întâia oară sunt redate cu textul integral, iar restul sub forma unor regeste în limba maghiară)
[link: http://mol.arcanum.hu/digilib/opt/a091001.htm?v=pdf&a=start]

3. Perioada domniei dinastiei angevine (1301-1387)
AOkl = Anjou-kori oklevéltár. Documenta res Hungaricas tempore regum Andagavensium illustrantia 1301-1387. I-XV (1301-1331), XVII (1333), XIX-XX (1335-1336), XXIII (1339-1343), XXXI (1347). Szerk. KRISTÓ Gyula, BLAZOVICH László, GÉCZI Lajos, ALMÁSI Tibor, KŐFALVI Tamás, TÓTH Ildikó, MAKK Ferenc, PITI Ferenc, SEBŐK Ferenc. Bp.-Szeged 1990-2007. (Documentele perioadei angevine; regeste în limba maghiară).

AOkm = Codex diplomaticus Hungaricus Andegavensis. Anjou-kori okmánytár. Szerk. NAGY Imre - TASNÁDI NAGY Gyula. I-VII (1301-1359). Monumenta Hungariae Historica. Magyar Történelmi Emlékek. Első osztály: Okmánytárak. Bp 1878-1920.

I.
[link:
http://ia351416.us.archive.org/1/items/codexdiplomatic03nagygoog/codexdiplomatic03nagygoog.pdf]

II.
[link:
http://ia351416.us.archive.org/1/items/codexdiplomatic00nagygoog/codexdiplomatic00nagygoog.pdf]

III.
[link:
http://ia351439.us.archive.org/2/items/codexdiplomatic02nagygoog/codexdiplomatic02nagygoog.pdf]

IV.
[link:
http://ia360610.us.archive.org/0/items/codexdiplomatic05nagygoog/codexdiplomatic05nagygoog.pdf]

V.
[link:
http://ia360617.us.archive.org/2/items/codexdiplomatic06nagygoog/codexdiplomatic06nagygoog.pdf]

VI.
[link:
http://ia310833.us.archive.org/1/items/codexdiplomatic03unkngoog/codexdiplomatic03unkngoog.pdf]

4. Perioada domniei regelui Sigismund (1387-1437)
ZsOkl = Zsigmondkori oklevéltár. I-II/1-2. (1387-1410). Összeállította MÁLYUSZ Elemér. Bp. 1951-1958. III-VII. (1411-1420) MÁLYUSZ Elemér kéziratát kiegészítette és szerkesztette BORSA Iván. Bp. 1993-2001. VIII-IX. (1421-1422). BORSA Iván - C. TÓTH Norbert. Bp. 2003-2004; X. (1423). C. TÓTH Norbert. Bp. 2007; XI. (1424). C. TÓTH Norbert - NEUMANN Tibor. (A Magyar Országos Levéltár kiadványai II: Forráskiadványok 1, 3-4, 22, 25, 27, 32, 37, 39, 41, 43, 49). (Regeste în limba maghiară; documentele anterioare anului 1410 publicate doar după o selecţie severă).
[link: http://mol.arcanum.hu/digilib/opt/a091001.htm?v=pdf&a=start]

5. „Epoca Huniazilor" (1437-1490)
Hunyadiak kora Magyarországon. X (1437-1460). XI (1461-1476). XII. (1477-1498). Írta gr. TELEKI József. Pesten 1853-1857. (Teljes szövegű közlések).

6. Documentele privind răscoala din 1541
FEKETE NAGY, Antonius - KENÉZ, Victor - SOLYMOSI, Ladislaus - ÉRSZEGI, Geisa: Monumenta rusticorum in Hungaria rebellium anno MDXIV. Budapest, 1979. (Publicationes Archivi Nationalis Hungarici II: Fontes 12).
[link: http://mol.arcanum.hu/digilib/opt/a091001.htm?v=pdf&a=start].Bibliografie selectivăJakó Zsigmond: Cercetarea izvoarelor medievale diplomatice în Transilvania. În: Codex diplomaticus Transsylvaniae. Diplomata, epistolae et alia instrumenta litteraria res Transsylvanas illustrantia. Erdélyi Okmánytár. Oklevelek, levelek és más írásos emlékek Erdély történetéhez. I. (1023-1300). Bevezető tanulmánnyal és jegyzetekkel regesztákban közzéteszi JAKÓ Zsigmond. Bp. 1997. (A Magyar Országos Levéltár Kiadványai. II: Forráskiadványok 26). 33-60 [link: http://mol.arcanum.hu/dldf/opt/a090818.htm?v=pdf&a=start]; TRINGLI István: Középkori oklevelek kiadásának problémái. În: Fons 7 (2000). nr. 1. 7-40.

Bibliografii: BARTONIEK Emma: Magyar történeti forráskiadványok. Bp. 1929. 8-79; Les editions des sources de l'histoire hongroise, 1584-1930. Rédigé sous la direction de Emeric LUKINICH. Bp. 1931; KOSÁRY Domokos: Bevezetés Magyarország történetének forrásaiba és irodalmába. I/1. Általános rész. I-II. Bp. 1970. 216-238 (Főbb általános forráskiadások c. fejezet, a legfontosabb elbeszélő és okleveles forráskiadványok felsorolásával); GÜNDISCH, Konrad: Urkundenbücher und Regestenwerke zur mittelalterlichen Geschichte Siebenbürgens. În: Berichte und Forschungen. Jahrbuch des Bundesinstituts für ostdeutsche Kultur und Geschichte 5 (1997). 203-217; bibliografia ediţiilor de documente medievale din Ungaria din perioada 1945-1990, respectiv din perioada 1991-2004: DRASKÓCZY István - SOÓS István: Középkori oklevélpublikációk Magyarországon 1945-1990 között. În: Levéltári Közlemények 62 (1991). nr. 1-2. 9-55; HORVÁTH Richárd: Középkori oklevelek publikálása Magyarországon 1991-2004 között. (Szövegközlések és regeszták). În: Levéltári Közlemények 78 (2007). nr. 2. 3-34 [link: http://mol.arcanum.hu/dldf/opt/a090818.htm?v=pdf&a=start]; W. KOVÁCS András: Magyar vonatkozású oklevélközlések Romániában. Kolozsvár 2009. (Erdélyi Tudományos Füzetek 261)
[link: http://dspace.eme.ro/bitstream/10598/8961/1/Magyar_vonatkozasu_oklevelkozlesek_Romaniaban.pdf]. - Ediţii de surse narative: BARTONIEK Emma: Magyar történeti forráskiadványok. Bp. 1929; második kiadása: A magyar történettudomány kézikönyve. Szerk. GAZDA István. Tudománytár. Bp. 1987. 25-229. - SZENTPÉTERY, Emericus: Scriptores rerum Hungaricarum tempore ducum regumque stirpis Arpadianae gestarum. I-II. Budapestini 1937-1938. - Repertoriul manuscriselor de cronici interne privind istoria Romîniei. Sec. XVI-XVIII. Întocmit de I[oachim] CRĂCIUN şi A[urora] ILIEŞ. Buc. 1963. (Cronici medievale ale României).