nyomtat

megoszt

KRITERION KÖNYVEK

ERDÉLYI HONISMERETI KÖNYVTÁR

Erdély történetek

Erdélyi emlékírók

 • Kolozsvári emlékírók 1603–1720 Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1990
  bev. tanulmányt írta és az idõrendi áttekintést összeáll. Bálint József ; a forrásokat vál. és jegyzetekkel ellátta Pataki József

Néprajzi alapmunkák

Irodalomtörténeti alapművek

Művészettörténet

 • Erdélyi kastélyok 1943, Új Idők Irodalmi Intézete (Singer és Wolfner) kiadása, Budapest
  BÍRÓ JÓZSEF

Történeti alapművek

 • Ugocsa megye Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, 1937
  SZABÓ ISTVÁN
 • Erdély és népei Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem Bölcsészeti Karának Magyarságtudományi Intézete és a Franklin-Társulat, Magyar Irodalmi Intézet és Könyvnyomda, Budapest, 1941
  MÁLYUSZ ELEMÉR (szerk.)
 • MAGYAROK ÉS ROMÁNOK, I.-II. KÖTET A Magyar Történettudományi Intézet Évkönyve. Budapest, 1943, Athenaeum Irodalmi és Nyomdai RT. nyomása
  DEÉR JÓZSEF, GÁLDI LÁSZLÓ (szerk.)
 • A hagyományos világ alkonya Erdélyben Magvető Könyvkiadó, Budapest [pdf, 448.3k]
  Dankanits Ádám

Székely oklevéltár

 • Székely oklevéltár. III. Kötet. 1270–1571. Kiadta a Székely Történelmi Pályadíj-alapra felügyelő bizottság. Kolozsvártt. Nyomatott Fejér Vilmosnál az Ev. Ref. Kollegium Könyv- és Kőnyomdájában. 1890.
  SZABÓ KÁROLY (szerk.)

Kisebbségtörténet

FORRÁS KÖNYVEK (Kriterion Könyvkiadó)

 • A véges nap Irodalmi könyvkiadó, Bukarest, 1967
  VÁRI ATTILA
 • Mínuszévek Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1995
  KELEMEN HUNOR
 • Fuccsregény Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1989
  LÁNG ZSOLT
 • A tanú Irodalmi Könyvkiadó, Bukarest, 1969
  BODOR ÁDÁM
 • Délvidék Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1988
  EGYED EMESE
 • Virág a végtelenben Irodalmi Könyvkiadó, Bukarest, 1963 [html]
  HERVAY GIZELLA

ROMÁNIAI MAGYAR ÍRÓK SOROZAT

 • Versek IRODALMI KÖNYVKIADÓ, Bukarest, 1963
  Szentimrei Jenő
 • Versek Irodalmi Könyvkiadó, Bukarest, 1965
  HORVÁTH IMRE
 • Vaskenyéren Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1996
  GYALLAY DOMOKOS
 • Versek Irodalmi Könyvkiadó, Bukarest, 1963
  Tompa László
 • Versek Irodalmi Könyvkiadó, Bukarest, 1965
  ENDRE KÁROLY
 • Erdélyi tél Irodalmi könyvkiadó, Bukarest, 1967
  KOVÁCS GYÖRGY
 • Az Erdélyi Helikon költői. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1973. [pdf, 3243.2k]
  SZEMLÉR FERENC (sajtó alá rend.)

MENTOR KÖNYVKIADÓ

 • Motívumok Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2000
  OSVÁT KÁLMÁN. Válogatta, szerkesztette és az előszót írta Kuti Márta

ERDÉLYI TUDOMÁNYOS INTÉZET KIADVÁNYAI

 • Magyar népnyelv III. Magyar Népnyelvkutató Intézet–Erdélyi Tudományos Intézet, Debrecen–Kolozsvár, 1941
  BÁRCZI GÉZA, SZABÓ T. ATTILA (szerk.)
 • Magyar népnyelv IV. Magyar Népnyelvkutató Intézet–Erdélyi Tudományos Intézet. Debrecen–Kolozsvár, 1942
  BÁRCZI GÉZA, SZABÓ T. ATTILA (szerk.)
 • Kide egészségügyi helyzete Gróf Teleki Pál Tudományos Intézet, Minerva Irodalmi és Nyomdai Műintézet RT., Kolozsvár, 1944
  FARAGÓ FERENC
 • Székely lovak Nagy Jenő és fia könyvnyomdája, Kolozsvár, 1943
  HANKÓ BÉLA
 • Kétvízközti majorok Gróf Teleki Pál Tudományos Intézet, Minerva Irodalmi és Nyomdai Műintézet RT., Kolozsvár, 1943
  HANTOS GYULA
 • Bethlen Gábor pénzei Erdélyi Tudományos Intézet, Minerva Irodalmi és Nyomdai R.-T., Kolozsvár, 1945
  HUSZÁR LAJOS
 • Dictionarium valachico-latinum Gróf Teleki Pál Tudományos Intézet, Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest, 1944
  Bevezető tanulmánnyal közzéteszi: Gáldi László.

  SAMUELIS KLEIN

AMBRÓZIA KIADÓ KÖNYVEI

NÉPISMERETI DOLGOZATOK (Kriterion Könyvkiadó)

ERDÉLYI KISEBBSÉGTÖRTÉNETI NAPLÓK, EMLÉKIRATOK

 • Kiszáradt az én örömem zöld fája. Emlékezés. Sajtó alá rendezte és előszóval ellátta Nagy Olga. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1975 [pdf, 3313k]
  GYŐRY KLÁRA
 • Az én szülőföldem, a bukovinai Istensegíts. A válogatás és a kísérő tanulmány Forrai Ibolya munkája. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1986. [pdf, 76964.1k]
  GÁSPÁR SIMON ANTAL
 • Számvetés. Huszonhét év a Korunk szerkesztőségében. Komp-Press, Korunk Baráti Társaság, Kolozsvár, 1995 [pdf, 5389.2k]
  GÁLL ERNŐ
 • Történetek a fogságból. Hatvan székely hadifogoly. Utószó Ferencz Imre. Bev. Balázs Lajos. Státus Kiadó, Csíkszereda, 1997 [pdf, 5293.2k]
  FERENCZ IMRE (szerk.)
 • Életemet elmesélem. Közreadja Kovács Kuruc János, Kriterion, Kolozsvár–Bukarest, 1995 [pdf, 2718k]
  FAZEKAS FERENC
 • Esély III. Visszaemlékezés 1989–1992. Pallas-Akadémia, Csíkszereda, 1998 [pdf, 6092.5k]
  DOMOKOS GÉZA
 • Esély II. Visszaemlékezés 1989–1992. Pallas-Akadémia, Csíkszereda, 1997 [pdf, 3178.6k]
  DOMOKOS GÉZA
 • Esély I. Visszaemlékezés 1989–1992. Pallas-Akadémia, Csíkszereda, 1996 [pdf, 5004.1k]
  DOMOKOS GÉZA
 • Életem története. Emlékek a kolozsvári Hóstátról. Szerk. Keszeg Vilmos. Erdélyi Gondolat Könyvkiadó, Székelyudvarhely, 2001. [pdf, 18474.1k]
  DIÓSZEGI ANNA
 • A Szepességtől Szalontáig. Egy kisiparos család három nemzedéke. Literator Könyvkiadó, Nagyvárad, 1993 [pdf, 3409.1k]
  DÁNIELISZ ENDRE
 • A századik év küszöbén. Emlékek. Irodalmi Könyvkiadó, Bukarest, 1967 [pdf, 5113.7k]
  HALÁSZ GYULA
 • Kipergett magvak. Novellák, emlékezések. Sajtó alá rendezte, utószó, Cseke Péter. Kriterion, Bukarest, 1981 [pdf, 4089.7k]
  HORVÁTH ISTVÁN
 • Hogyan történhetett? Dacia Könyvkiadó, Kolozsvár, 1995 [pdf, 4463.9k]
  TOMPA ISTVÁN
 • Emlékezés egy süvölvényre. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest 1978 [pdf, 2399.2k]
  SZEMLÉR FERENC
 • Honvágyam hiteles története. Szubjektív monográfia. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1981 [pdf, 1563.9k]
  LÁTÓ ANNA
 • Megszépült szegénység. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1988. [pdf, 1764.8k]
  KOCSIS RÓZSI
 • Önarckép, azaz lelátás hat évtized tetejéről. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1982. [pdf, 2223.7k]
  INCZE JÁNOS
 • Egy parasztfiú elindul. Regény Dacia könyvkiadó, Kolozsvár, 1977 [pdf, 2970.1k]
  KOVÁCS ISTVÁN
 • Emlékezetes ősz. Egy vasöntő emlékezései. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1977. [pdf, 8719.3k]
  KOVÁCS ISTVÁN
 • Igazság nékünk a cél. Egy vasöntő emlékezései. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1973. [pdf, 4677k]
  KOVÁCS ISTVÁN
 • Kakukkfiókák. Önéletírás. Kriterion, Bukarest, 1972 [pdf, 17433.1k]
  KEMÉNY JÁNOS
 • Születtem Marosvásárhelyt. Összeáll. Gaal György, KompPress, Kolozsvár, 1993 [pdf, 11663.2k]
  KELEMEN LAJOS
 • Fény a rácsokon. Börtönévek vallomása. Erdélyi Református Egyházkerület, Kolozsvár, 1993 [pdf, 1872.7k]
  CSIHA KÁLMÁN
 • Pontot, vesszőt nem ismerek, de a szó mind igaz. Szerk. Horváth Arany, Európa, Budapest, 1985 [pdf, 4182.7k]
  CSIBI ISTVÁNNÉ SIKLÓDI MÁRIKA
 • Vigyázó torony. Beszélgetések Debreczeni Lászlóval. Kriterion, Bukarest, 1995 [pdf, 2959.7k]
  CSEKE PÉTER
 • Sors és jelkép. Második, javított kiadás. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1973 [pdf]
  MÉLIUSZ JÓZSEF
 • Magyarhermány kronológiája (1944—1966). Bevezető, jegyzetek László Márton, Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 2008 [tartalomjegyzék]
  MÁTHÉ JÁNOS
 • Súly alatt a pálma. Egy nemzedék szellemi élete. 22 esztendő kisebbségi sorsban. Budapest [É. n., 1942]. [tartalomjegyzék]
  LIGETI ERNŐ
 • Lélekvesztőn. Erdélyi Szépmíves Céh, Kolozsvár, 1941 [pdf]
  KACSÓ SÁNDOR
 • Emlékirataim 1855–1929. Corvin Könyvnyomdai Műintézet, Arad, 1929 [pdf, 19573.8k]
  albisi BARABÁS BÉLA
 • És élni kellett tovább. Két emlékirat. Erdélyi Gondolat Könyvkiadó, Székelyudvarhely, 1995 [pdf, 1260.4k]
  BINDER PÁL – JANCSIK ANDOR
 • Észak-Erdély kormánybiztosa voltam. Bev., sajtó alá rendezte Romsics Ignác. Zrínyi, Budapest, 1989 [pdf, 9785.8k]
  BETHLEN BÉLA
 • Nagy Rozália a nevem. Gondolat, Budapest, 1975 [pdf, 5220.4k]
  BERÉNYI ANDRÁSNÉ
 • Számadásom. Emlékirat, 1956–1993. KomPress, Korunk Baráti Társaság, Kolozsvár, 1999 [pdf, 3487.3k]
  BALOGH EDGÁR
 • Férfimunka. Önéletrajz 1945–1955. Magvető, Budapest, 1986 [pdf, 4860k]
  BALOGH EDGÁR
 • Szolgálatban. Egy nemzedék története 1935–1944. Magvető, Budapest, 1981 [pdf, 2728.9k]
  BALOGH EDGÁR
 • Hét próba. Egy nemzedék elindul. Szépirodalmi, Budapest, 1965 [pdf, 1342.1k]
  BALOGH EDGÁR
 • Vasvirág. Regényes krónika. Dacia Könyvkiadó, Kolozsvár, 1970. [pdf, 1981.4k]
  KOVÁCS ISTVÁN

ROMÁN NYELVŰ KÖNYVEK

 • Visul meu... Interferenţe istorice şi culturale româno-maghiare Editura Caiete Silvane, Zalău, 2019 [pdf, 3426.4k]
  László László

PARTIUMI FÜZETEK

 • 47. A mozi évszázada Nagyváradon. Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság – Királyhágómelléki Református Egyházkerület – Nagyváradi Római Katolikus Püspökség, Nagyvárad, 2007. /Partiumi Füzetek 47./ [pdf, 41419.3k]
  Kupán Árpád
 • 60. Ottomány szülöttje, Kufstein halottja. Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság –Varadinum Script Könyvkiadó, Nagyvárad, 2009. / Partiumi Füzetek 60./ [pdf, 9888.3k]
  Szentjóby Szabó Andor
 • 61. Vigyázó kövek. A Bihar megyei műemlékvédelem kezdetei. Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság –Varadinum Script Könyvkiadó, Nagyvárad, 2009. / Partiumi Füzetek 61./ [pdf, 18283.3k]
  S. Németh Katalin
 • 62. Párhuzamos életrajzok. Nagyvárad egykori hírességei. Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság – Europrint, Nagyvárad, 2010. / Partiumi Füzetek 62./ [pdf, 18087.3k]
  Kupán Árpád
 • 63. Az én Margittám. Érzelmes városmonográfia. Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság – Europrint, Nagyvárad, 2010. / Partiumi Füzetek 63./ [pdf, 19843.3k]
  Papp Attila
 • Álmában csönget egy picit. Százéves a villamosközlekedés Nagyváradon. Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Bizottság – Királyhágómelléki Református Egyházkerület – Nagyváradi Római Katolikus Püspökség, Nagyvárad, 2006. [pdf, 17795.9k]
  Nagy István – Páll József – Zsíros Attila
 • Püspökök és címereik a Szatmári Római Katolikus Egyházmegyében. Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság – Profundis Kiadó, Nagyvárad–Szatmárnémeti, 2015. [pdf, 7744.7k]
  Fazekas Lóránd
 • A reformáció kezdetei a Királyhágómelléki Református Egyházkerületben. Királyhágómelléki Református Egyházkerület – Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság, Nagyvárad, 2015. [pdf, 8325.4k]
  Dukrét Géza (szerk.)
 • Jubileumi Rákóczi Évek 1., 2003–2011. Istennel a hazáért és a szabadságért. Királyhágómelléki Református Egyházkerület – Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Bizottság, Nagyvárad, 2003. [pdf, 5143.6k]
  Dukrét Géza (szerk.)
 • Jubileumi Rákóczi Évek 2. 2003–2011. Istennel a hazáért és a szabadságért. Királyhágómelléki Református Egyházkerület – Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Bizottság, Nagyvárad, 2003. [pdf, 27899.9k]
  Dukrét Géza (szerk.)
 • Jubileumi Rákóczi Évek 3. 2003–2011. Istennel a hazáért és a szabadságért. Királyhágómelléki Református Egyházkerület – Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Bizottság, Nagyvárad, 2005. [pdf, 30920.2k]
  Dukrét Géza (szerk.)
 • 59. Túrterebes egyház- és iskolatörténete. Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság –Varadinum Script Könyvkiadó, Nagyvárad, 2009. / Partiumi Füzetek 59./ [pdf, 28560.7k]
  Kiss Kálmán
 • 58. A bölcsőtől a sírig. 250 éve született Kazinczy Ferenc. Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság –Varadinum Script Könyvkiadó, Nagyvárad, 2009. / Partiumi Füzetek 58./ [pdf, 10212k]
  Taar Erzsébet; Fehér József; Kiss Endre József; Kováts Miklós; Kováts Dániel; Kupán Árpád; Bakó Endre; Kazinczy Ferenc A. G.
 • 48. Micske a helynevek tükrében. Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság – Királyhágómelléki Református Egyházkerület – Nagyváradi Római Katolikus Püspökség, Nagyvárad, 2007. /Partiumi Füzetek 48./ [pdf, 8289.8k]
  Gavallér Lajos
 • 49. Nagyvárad műemlék épületei. Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság – Királyhágómelléki Református Egyházkerület – Nagyváradi Római Katolikus Püspökség, Nagyvárad, 2008. /Partiumi Füzetek 49./ [pdf, 21282.9k]
  Péter I. Zoltán
 • 50. Nagyvárad ipartörténete. Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság – Királyhágómelléki Református Egyházkerület – Nagyváradi Római Katolikus Püspökség, Nagyvárad, 2008. /Partiumi Füzetek 50./ [pdf, 19857.9k]
  Benedek Klára; Béres-Ranyák Katalin; Coroiu Nicolae; Dukrét Géza; Hevesi Sándor; Hochhauser Ronald; Kelemen Emőke; Makai Zoltán; Nagy István; Pásztai Ottó; Péter I. Zoltán; Szél Sándor; Vesselényi Tibor Gyula
 • 51. Bihari sorsok a változó időben. Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság – Királyhágómelléki Református Egyházkerület – Nagyváradi Római Katolikus Püspökség, Nagyvárad, 2008. /Partiumi Füzetek 51./ [pdf, 16525.7k]
  Jósa Piroska
 • 52. Mesélő aradi házak. Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság – Királyhágómelléki Református Egyházkerület – Nagyváradi Római Katolikus Püspökség, Nagyvárad, 2008. /Partiumi Füzetek 52./ [pdf, 7250.4k]
  Pávai Gyula
 • 53. Arad építészeti emlékei. Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság – Királyhágómelléki Református Egyházkerület – Nagyváradi Római Katolikus Püspökség, Nagyvárad, 2008. /Partiumi Füzetek 53./ [pdf, 10393.2k]
  Ujj János
 • 54. Emlékművek, emléktáblák Bihar megyében. II. I. kötet. Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság – Királyhágómelléki Református Egyházkerület – Nagyváradi Római Katolikus Püspökség, Nagyvárad, 2008. /Partiumi Füzetek 54./ [pdf, 9187k]
  Dukrét Géza
 • 55. Épített örökségünk a helytörténeti kutatás tükrében. Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság, Nagyvárad, 2008. /Partiumi Füzetek 55./ [pdf, 22229.8k]
  Dukrét Géza (összeáll.)
 • 56. Műemlék orgonák az Érmelléki Református Egyházmegyében. Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság – Királyhágómelléki Református Egyházkerület – Nagyváradi Római Katolikus Püspökség, Nagyvárad, 2008. /Partiumi Füzetek 56./ [pdf, 12102.4k]
  Orosz Otília Valéria
 • 57. Szőlő és bor az Érmelléken. Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság – Királyhágómelléki Református Egyházkerület – Nagyváradi Római Katolikus Püspökség, Nagyvárad, 2009. /Partiumi Füzetek 57./ [pdf, 14321.7k]
  Borbély Gábor
 • Jubileumi Rákóczi Évek 4. 2003–2011. Istennel a hazáért és a szabadságért. Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság, Nagyvárad, 2011. [pdf, 43675.9k]
  Dukrét Géza (szerk.)
 • Jubileumi Rákóczi Évek 5. 2003–2011. Istennel a hazáért és a szabadságért. Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság, Nagyvárad, 2012. [pdf, 18030.7k]
  Dukrét Géza (szerk.)
 • 67. Nagyvárad városháza. Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság – Varadinum Script Könyvkiadó, Nagyvárad, 2011. /Partiumi Füzetek 67./ [pdf, 4388.4k]
  Péter I. Zoltán
 • 90. Tűztől védett fészek. Gondolatok a váradi vár lőporgyártó műhelyéről és fegyvertáráról a 17. században, egészen a török hódoltságig (1660). Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság – Varadinum Script Könyvkiadó, Nagyvárad, 2020. /Partiumi Füzetek 90./ [pdf, 4362.1k]
  Pop, Alexandru
 • 91. „A múltat tiszteld a jelenben...”. Személyiségek, események a partiumi és bánsági magyarság életéből. Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság – Varadinum Script Könyvkiadó, Nagyvárad, 2021. /Partiumi Füzetek 91./ [pdf, 47903.7k]
  Dukrét Géza (szerk.)
 • 77. Túrterebes földrajzi neveinek története. Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság – Varadinum Script Kiadó, Nagyvárad, 2014. [pdf, 34525.7k]
  Kiss Kálmán
 • 84. A váradi püspökség koldulórendi kolostorai a középkorban. Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság – Varadinum Script Kiadó, Nagyvárad, 2016. /Partiumi Füzetek 84./ [pdf, 41023.8k]
  Bélfenyéri Tamás
 • 83. Csűry Bálint és a szamosháti tájnyelv. Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság – Varadinum Script Kiadó, Nagyvárad, 2015. /Partiumi Füzetek 83./ [pdf, 44047.8k]
  Kiss Kálmán
 • 82. Siter. Adalékok történetéhez és népismeretéhez. Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság – Europrint, Nagyvárad, 2015. /Partiumi Füzetek 82./ [pdf, 54747.9k]
  Dukrét Géza
 • 81. Nagyvárad jelentősebb utcanevei 1940–1944 között. Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság, Nagyvárad, 2014. /Partiumi Füzetek 81./ [pdf, 37053k]
  Kordics Imre
 • 80. Tanulmányok az Érmellékről. Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság – Varadinum Script Kiadó, Nagyvárad, 2014. /Partiumi Füzetek 80./ [pdf, 22989.5k]
  Wilhelm Sándor
 • 79. Ódon sírkertek ösvényein. Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság – Varadinum Script Kiadó, Nagyvárad, 2014. /Partiumi Füzetek 79./ [pdf, 31779.9k]
  Fazekas Lóránd
 • 78. A nagyváradi vár építészettörténete. Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság – Varadinum Script Kiadó Nagyvárad, 2014. /Partiumi Füzetek 78./ [pdf, 47349.8k]
  Péter I. Zoltán
 • 89. Szemelvények Nagyszalonta ipartörténetéből. Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság – Varadinum Script Könyvkiadó, Nagyvárad, 2019. /Partiumi Füzetek 89./ [pdf, 8411.6k]
  Makai Zoltán
 • 88. Megírni az igazságot. Egri történelméről és neves személyiségeiről. Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság, Nagyvárad, 2019. /Partiumi Füzetek 88./ [pdf, 6711.2k]
  Kiss Kálmán
 • 70. Nagyvárad nagy változásainak vezéregyéniségei. Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság – Varadinum Script Könyvkiadó, Nagyvárad, 2012. /Partiumi Füzetek 70./ [pdf, 18864.7k]
  Kupán Árpád
 • 71. A Királyhágómelléki Református Egyházkerület székházperének kilencéves története. Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság – Varadinum Script Könyvkiadó, Nagyvárad, 2012. /Partiumi Füzetek 71./ [pdf, 7630.1k]
  Dr. Szatmáry Ferenc
 • 72. Szemelvények Bihar megye és térsége ipartörténetéből. Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság – Varadinum Script Könyvkiadó, Nagyvárad, 2013. /Partiumi Füzetek 72./ [pdf, 29642.1k]
  Makai Zoltán
 • 73. Érmellék, szerelmem. Honismereti riportsorozat (2008–2013). Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság – Varadinum Script Könyvkiadó, Nagyvárad, 2013. /Partiumi Füzetek 73./ [pdf, 16497k]
  Sütő Éva
 • 74. Utak a múltba. Helytörténeti és néprajzi tanulmányok Érmihályfalváról. Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság – Varadinum Script Könyvkiadó, Nagyvárad, 2013. /Partiumi Füzetek 74./ [pdf, 4896.4k]
  Kovács Rozália
 • 75. Megmaradásunkért. A Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság két évtizede. Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság – Varadinum Script Könyvkiadó, Nagyvárad, 2013. /Partiumi Füzetek 75./ [pdf, 11218.5k]
  Dukrét Géza (szerk.)
 • 76. A margittai fazekasság. Adatok egy nagy múltú fazekasközpont történetéhez. Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság – Varadinum Script Könyvkiadó, Nagyvárad, 2013. /Partiumi Füzetek 76./ [pdf, 4754.9k]
  Emődi János – Wilhelm Sándor – Sándor Mária
 • 85. Egy nemesi család évszázadai. A Böszörményiek Szatmárban. Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság – Varadinum Script Könyvkiadó, Szatmárnémeti, 2017. /Partiumi Füzetek 85./ [pdf, 7401.9k]
  Fazekas Lóránd
 • 86. Hegyköztóttelek. Monográfia. Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság – Varadinum Script Könyvkiadó, Nagyvárad, 2019. /Partiumi Füzetek 86./ [pdf, 11240.2k]
  Homonnai Gábor
 • 87. A nagyváradi Rulikowski temető. Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság – Varadinum Script Könyvkiadó, Nagyvárad, 2019. /Partiumi Füzetek 87./ [pdf, 11234k]
  Kordics Imre – Péter I. Zoltán – Farkas László
 • 68. Római katolikus intézetek Nagyváradon. Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság – Varadinum Script Kiadó, Nagyvárad, 2011. /Partiumi Füzetek 68./ [pdf, 44931.9k]
  Fodor József et al.
 • 64. Hidak a viharlámpa fényében. Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság – Varadinum Script Könyvkiadó, Nagyvárad, 2010. /Partiumi Füzetek 64./ [pdf, 16607.5k]
  Ványai Mária
 • 11. Székesegyházi-bazilika Nagyvárad. Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Bizottság – Nagyváradi Római Katolikus Püspökség, Nagyvárad, 1999. /Partiumi Füzetek 11./ [pdf, 5004.2k]
  Bunyitay Vince; Mons. Fodor József
 • 12. Varadinum, a vizek határolta város és vár. Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Bizottság – Királyhágómelléki Református Egyházkerület – Nagyváradi Római Katolikus Püspökség, Nagyvárad, 1999. /Partiumi Füzetek 12./ [pdf, 2166.3k]
  Alexandru Pop
 • 13. A szabadságharc zászlaja alatt. Az 1848–1849-es forradalom a Partiumban és a Bánságban. Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Bizottság – Királyhágómelléki Református Egyházkerület – Nagyváradi Római Katolikus Püspökség, Nagyvárad, 2000. /Partiumi Füzetek 13./ [pdf, 29267k]
  Dukrét Géza (sorozatszerk.)
 • 14. Rajtuk taposunk. A Bánság útjai a 19. században. Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Bizottság – Királyhágómelléki Református Egyházkerület – Nagyváradi Római Katolikus Püspökség, Nagyvárad, 2000. /Partiumi Füzetek 14./ [pdf, 5170.4k]
  Jancsó Árpád
 • 15. Mezőtelegd iskolatörténete. Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Bizottság – Királyhágómelléki Református Egyházkerület – Nagyváradi Római Katolikus Püspökség, Nagyvárad, 2000. /Partiumi Füzetek 15./ [pdf, 6593.4k]
  Kupán Árpád
 • 16. István király Szent Jobbja és Szentjobb község története. Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Bizottság – Királyhágómelléki Református Egyházkerület – Nagyváradi Római Katolikus Püspökség, Nagyvárad, 2001. /Partiumi Füzetek 16./ [pdf, 9832.5k]
  Csilik József
 • 17. Erdélyi barlangfeliratok a 16–20. századból. Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Bizottság – Erdélyi Kárpát Egyesület – Királyhágómelléki Református Egyházkerület – Nagyváradi Római Katolikus Püspökség, Nagyvárad, 2001. /Partiumi Füzetek 17./ [pdf, 8131.1k]
  Emődi János
 • 18. Ottomány. Kismonográfia. Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Bizottság – Királyhágómelléki Református Egyházkerület – Nagyváradi Római Katolikus Püspökség, Nagyvárad, 2002. /Partiumi Füzetek 18./ [pdf, 14180.8k]
  Szabó István
 • 19. Érsemjén. Kismonográfia. Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Bizottság – Királyhágómelléki Református Egyházkerület – Nagyváradi Római Katolikus Püspökség, Nagyvárad, 2002. /Partiumi Füzetek 19./ [pdf, 8054.8k]
  Csorba Mihály
 • 20. Turulmadaras emlékműveink a Partiumban, Bánságban és Erdélyben. Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Bizottság – Királyhágómelléki Református Egyházkerület – Nagyváradi Római Katolikus Püspökség, Nagyvárad, 2002. /Partiumi Füzetek 20./ [pdf, 22550.9k]
 • 10. „Csonkatorony nyúlik a felhőbe...”. Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Bizottság – Arany János Művelődési Egyesület – Királyhágómelléki Református Egyházkerület – Nagyváradi Római Katolikus Püspökség, Nagyvárad, 1999. /Partiumi Füzetek 10./ [pdf, 4853.7k]
  Dánielisz Endre
 • 08. Szilágyság. Tájak, műemlékek, emlékhelyek. artiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Bizottság – Királyhágómelléki Református Egyházkerület – Nagyváradi Római Katolikus Püspökség, Nagyvárad, 1999. /Partiumi Füzetek 8./ [pdf, 4977.3k]
  Major Miklós
 • 65. Csillagváros visszavárta katona fiát. Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság – Varadinum Script Könyvkiadó, Nagyvárad, 2010. /Partiumi Füzetek 65./ [pdf, 23912.5k]
  Szilágyi István
 • 66. Szecessziós építészet Nagyváradon. Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság – Varadinum Script Könyvkiadó, Nagyvárad, 2011. /Partiumi Füzetek 66./ [pdf, 10887.4k]
  Péter I. Zoltán
 • 01. Bihar. Helytörténet. Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Bizottság – Bihari Református Egyházközség, Nagyvárad, 1997. /Partiumi Füzetek 1./ [pdf, 1387.5k]
  Borbély Gábor; Csernák Béla; Mahajduda János
 • 02. Sírok, sírjelek a várad-olaszi temetőben. Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Bizottság – Királyhágómelléki Református Egyházkerület – Nagyváradi Római Katolikus Püspökség, Nagyvárad, 1998. /Partiumi Füzetek 2./ [pdf, 6238.9k]
  Kordics Imre
 • 09. Püspökfürdő. Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Bizottság – Királyhágómelléki Református Egyházkerület – Nagyváradi Római Katolikus Püspökség, Nagyvárad, 1999. /Partiumi Füzetek 9./ [pdf, 4737.2k]
  Dukrét Géza – Péter I. Zoltán
 • 03. Félixfürdő. Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Bizottság – Királyhágómelléki Református Egyházkerület – Nagyváradi Római Katolikus Püspökség, Nagyvárad, 1998. /Partiumi Füzetek 3./ [pdf, 4089.6k]
  Péter I. Zoltán
 • 04. Nagyszalonta. Városismertető. II. kiadás. Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Bizottság – Nagyszalonta Református Egyházközsége, Nagyvárad, 1999. /Partiumi Füzetek 4./ [pdf, 8595.8k]
  Dánielisz Endre
 • 05. A nagykárolyi KÁROLI GÁSPÁR református templom. Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Bizottság – Nagykároly-Belvárosi Református Egyházközség, Nagyvárad, 1998. /Partiumi Füzetek 5./ [pdf, 2886.9k]
  Benedek Zoltán
 • 06. Sarmaság. Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Bizottság – Sarmasági Református Egyházközség, Nagyvárad, 1998. /Partiumi Füzetek 6./ [pdf, 3313.2k]
  Bessenyei István
 • 07. Hol sírjaink domborulnak. Partiumi temetők. Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Bizottság – Királyhágómelléki Református Egyházkerület – Nagyváradi Római Katolikus Püspökség, Nagyvárad, 1999. /Partiumi Füzetek 7./ [pdf, 18466.3k]
  Dukrét Géza (szerk.)
 • 21. A nagyváradi egészségügyi oktatás történetéből. Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Bizottság – RMDSZ Bihar Megyei Szervezete – Királyhágómelléki Református Egyházkerület – Nagyváradi Római Katolikus Püspökség, Nagyvárad, 2003. /Partiumi Füzetek 21./ [pdf, 14028.3k]
  Dr. Mózes Károly
 • 22. Rév Erdély sziklakapuja. Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Bizottság – RMDSZ Bihar Megyei Szervezete – Királyhágómelléki Református Egyházkerület – Nagyváradi Római Katolikus Püspökség, Nagyvárad, 2003. /Partiumi Füzetek 22./ [pdf, 23640.2k]
  Juhász Viktor – J. Orth Ibolya – Daday János – Kál Géczi Mihály – Venczel Márton
 • 23. A műemlékvédelem fölöttébb szükséges voltáról. Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Bizottság – RMDSZ Bihar Megyei Szervezete – Királyhágómelléki Református Egyházkerület – Nagyváradi Római Katolikus Püspökség, Nagyvárad, 2003. /Partiumi Füzetek 23./ [pdf, 34879k]
  Dukrét Géza (szerk.)
 • 36. Livada – Sárközújlak. Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Bizottság – Anzik Alapítvány – Királyhágómelléki Református Egyházkerület – Nagyváradi Római Katolikus Püspökség, Nagyvárad, 2005. /Partiumi Füzetek 36./ [pdf, 3986.2k]
  Anzik Albert
 • 37. A temesvári iparoktatás kezdeteiről. Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Bizottság – Királyhágómelléki Református Egyházkerület – Nagyváradi Római Katolikus Püspökség, Nagyvárad, 2005. /Partiumi Füzetek 37./ [pdf, 14335.2k]
  Bozsóky Krestyán Ilona
 • 38. Hegyköz. Történeti monográfia. Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Bizottság – Királyhágómelléki Református Egyházkerület – Nagyváradi Római Katolikus Püspökség, Nagyvárad, 2005. /Partiumi Füzetek 38./ [pdf, 31218.1k]
  Dukrét Géza
 • 39. Városfejlesztés Nagyváradon a 20. század elején. Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Bizottság – Királyhágómelléki Református Egyházkerület – Nagyváradi Római Katolikus Püspökség, Nagyvárad, 2005. /Partiumi Füzetek 39./ [pdf, 29075.8k]
  Kormányos László
 • 40. A bihari turizmus története. Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Bizottság – Királyhágómelléki Református Egyházkerület – Nagyváradi Római Katolikus Püspökség, Nagyvárad, 2006. Újra kiadva: Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság, Nagyvárad, 2018. /Partiumi Füzetek 40./ [pdf, 51990.9k]
  Dukrét Géza
 • 41. Bartók Béla és Nagyszentmiklós, 1971–2006. Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Bizottság – Királyhágómelléki Református Egyházkerület – Nagyváradi Római Katolikus Püspökség, Nagyvárad, 2006. /Partiumi Füzetek 41./ [pdf, 8610.3k]
  Velcsov Margit
 • 42. Tóti község monográfiája. Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Bizottság – Királyhágómelléki Református Egyházkerület – Nagyváradi Római Katolikus Püspökség, Nagyvárad, 2006. /Partiumi Füzetek 42./ [pdf, 11825.6k]
  Szilágyi József
 • 43. Érmihályfalvi temetők. Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Bizottság – Királyhágómelléki Református Egyházkerület – Nagyváradi Római Katolikus Püspökség, Nagyvárad, 2006. /Partiumi Füzetek 43./ [pdf, 5631.5k]
  Kovács Rozália
 • 44. Nagyvárad városismertető. Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Bizottság – Királyhágómelléki Református Egyházkerület – Nagyváradi Római Katolikus Püspökség, Nagyvárad, 2006. /Partiumi Füzetek 44./ [pdf, 9336.5k]
  Dukrét Géza – Péter I. Zoltán
 • 45. 1956 emlékezete Biharban. A magyar forradalom visszhangja, hatása és helyi következményei. Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Bizottság – Királyhágómelléki Református Egyházkerület – Nagyváradi Római Katolikus Püspökség, Nagyvárad, 2006. /Partiumi Füzetek 45./ [pdf, 17121.7k]
  Kupán Árpád – Dukrét Géza
 • 35. Emlékművek, emléktáblák Bihar megyében. Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Bizottság – Királyhágómelléki Református Egyházkerület – Nagyváradi Római Katolikus Püspökség, Nagyvárad, 2005. /Partiumi Füzetek 35./ [pdf, 32194.5k]
  Dukrét Géza
 • 34. Ezüstös gépmadarak szárnyán érkezett a halál. Nagyvárad bombázása 1944-ben. Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Bizottság – Királyhágómelléki Református Egyházkerület – Nagyváradi Római Katolikus Püspökség, Nagyvárad, 2004. /Partiumi Füzetek 34./ [pdf, 7484.7k]
  Jósa Piroska
 • 24. Dr. Andrássy Ernő az Érmellék utolsó polihisztora. Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Bizottság – RMDSZ Bihar Megyei Szervezete – Királyhágómelléki Református Egyházkerület – Nagyváradi Római Katolikus Püspökség, Nagyvárad, 2003. /Partiumi Füzetek 24./ [pdf, 14138.6k]
  Nánási Zoltán
 • 25. Nagyvárad tudós püspökei. Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Bizottság – Sapientia Varadiensis Alapítvány – Királyhágómelléki Református Egyházkerület – Nagyváradi Római Katolikus Püspökség, Nagyvárad, 2003. /Partiumi Füzetek 25./ [pdf, 13714.2k]
  Fleisz János (szerk.)
 • 26. Szalacs. Kismonográfia. Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Bizottság – Szalacsi Polgármesteri Hivatal – Királyhágómelléki Református Egyházkerület – Nagyváradi Római Katolikus Püspökség, Nagyvárad, 2003. /Partiumi Füzetek 26./ [pdf, 23327.9k]
  György Irén
 • 27. Biharpüspöki. Feljegyzések a település történetéből. Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Bizottság – RMDSZ Bihar Megyei Szervezete – Királyhágómelléki Református Egyházkerület – Nagyváradi Római Katolikus Püspökség, Nagyvárad, 2003. /Partiumi Füzetek 27./ [pdf, 15377.5k]
  Antal Béla
 • 28. Albis. Kismonográfia. Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Bizottság – Bogyoszlói Polgármesteri Hivatal – Királyhágómelléki Református Egyházkerület – Nagyváradi Római Katolikus Püspökség, Nagyvárad, 2003. /Partiumi Füzetek 28./ [pdf, 21527k]
  Balláné Bakó Erzsébet – Török Ferenc
 • 29. „Aki fényt hagyott maga után...” Dr. Károly Irén József élete és munkássága. Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Bizottság – Premontrei Öregdiákok Egyesülete – Királyhágómelléki Református Egyházkerület – Nagyváradi Római Katolikus Püspökség, Nagyvárad, 2004. /Partiumi Füzetek 29./ [pdf, 15834k]
  Pásztai Ottó
 • 30. Nagyvárad római katolikus székesegyházai. Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Bizottság – Királyhágómelléki Református Egyházkerület – Nagyváradi Római Katolikus Püspökség, Nagyvárad, 2004. /Partiumi Füzetek 30./ [pdf, 26470.2k]
  Péter I. Zoltán
 • 31. Egri község. Kismonográfia. Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Bizottság – Királyhágómelléki Református Egyházkerület – Nagyváradi Római Katolikus Püspökség, Nagyvárad, 2004. /Partiumi Füzetek 31./ [pdf, 26383.2k]
  Kiss Kálmán
 • 32. A révi népi fazekasság monográfiája. A fehér népi kerámia helye a népművészet történetében. Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Bizottság – Királyhágómelléki Református Egyházkerület – Nagyváradi Római Katolikus Püspökség, Nagyvárad, 2004. /Partiumi Füzetek 32./ [pdf, 18215.1k]
  Mózes Teréz dr.
 • 33. Telegdi sírkövek, emléktáblák. Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Bizottság – Királyhágómelléki Református Egyházkerület – Nagyváradi Római Katolikus Püspökség, Nagyvárad, 2004. /Partiumi Füzetek 33./ [pdf, 9909.2k]
  Emődi János – Varga Árpád
 • 46. Bartók Nagyváradon a helyi sajtó tükrében. Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság – Királyhágómelléki Református Egyházkerület – Nagyváradi Római Katolikus Püspökség, Nagyvárad, 2007. /Partiumi Füzetek 46./ [pdf, 9410.6k]
  Thurzó Sándor (összeáll.)

HELYTÖRTÉNETI MUNKÁK – Készült a MOL támogatásával

 • Nyikómenti hármaskönyv. Tripartitum. Udvarhelyszék Kulturális Egyesület, Székelyudvarhely, 2006. – A szerző által javított változat. [pdf, 1873.8k]
  Balázsi Dénes
 • Lövéte néprajzából. I. kötet. K. n., Lövéte, 2001. [pdf, 45451.5k]
  Mihály János (vál.-szerk.)
 • Kirulyfürdő és környéke. Udvarhelyszék Kulturális Egyesület, Székelyudvarhely, 2007. /Lövétei Helytörténeti Füzetek 2./ [pdf, 7785k]
  Mihály János
 • Ábel a lövétei rengetegben. Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont – Udvarhelyszék Kulturális Egyesület, Székelyudvarhely, 2007. /Lövétei Helytörténeti Füzetek 4./ [pdf, 8569.4k]
  Mihály János
 • Szent Mihály oltalmában. A türkösi római katolikus egyházközség története. Hétfalusi Magyar Művelődési Társaság, h. n., 2004. [pdf, 37142.3k]
  Hochbauer Gyula – Kovács Lehel István
 • Szováta 1587–1989 Haáz Rezső Kulturális Egyesület, Székelyudvarhely, 1998. /Múzeumi Füzetek 15./
  Fekete Árpád – Józsa András – Szőke András – Zepeczaner Jenő
 • Barangolás a Berettyó-felvidéken (Tuszatelke-Márkaszék). Pro eklézsia, Szilágynagyfalu, 2005. [pdf, 33554.6k]
  Major Miklós – Torkos Imre
 • Magyarpécska múltjából. Pécskai Római Katolikus Plébánia, Magyarpécska, 1999. [pdf, 34922.1k]
  Nagyhalmágyi Sándor, dr.
 • Gyergyószentmiklós. II. kötet. Státus Kiadó, Csíkszereda, 2007. [pdf, 51406.6k]
  Garda Dezső
 • A falutörvénytől a közbirtokosságig. Gyergyóújfalu monográfiája. Státus Könyvkiadó, Csíkszereda, 1998. [pdf, 39340.7k]
  Garda Dezső
 • Gyergyószentmiklós. I. kötet. Státus Kiadó, Csíkszereda, 2007. [pdf, 40602.7k]
  Garda Dezső
 • Úz-völgyi magyarok.Településnéprajzi és népesedéstörténeti tanulmány. Bárth Társadalomtudományi Bt., Kecskemét, 2004. [pdf, 42178.2k]
  Bárth János
 • Kalotaszentkirály-Zentelke. A szerző magánkiadása, h. n. 2002. [pdf, 45983.4k]
  Okos Márton
 • Csíkszentdomokos. Monográfia Márton Áron Humanitárius Egyesület Csíkszentdomokosért – Hargita Kiadó Hivatal, Csíkszereda, 1999.
  Balázs Lajos (összeáll. és szerk.)
 • Györgyfalva. György pásztor népe. K. n., h. n., 2005. [pdf, 45424.6k]
  Antal József
 • "Az ezergyermekes falu". A lövétei oktatás rövid története. Székely Mózes Általános Iskola – Udvarhelyszék Kulturális Egyesület, Székelyudvarhely, 2013. [pdf, 20597.7k]
  Dr. Demeter Csanád – Mihály János (szerk.)
 • Papolc földrajzi nevei. Sepsiszentgyörgy, 2013. Elektronikus kiadás: 2015. [pdf, 16362.4k]
  Bede Erika
 • Gyalogosan a két Homoród mentén. Útirajz 2009–2010. Udvarhelyszék Kulturális Egyesület – Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont, Székelyudvarhely, 2011. [pdf, 23621.5k]
  Mihály János
 • Egyházi oktatás Lövétén és a Római Katolikus Népiskola. DTP Studio, Székelyudvarhely, 2019. /Lövétei Helytörténeti Füzetek 7./ [pdf, 3751.1k]
  Mihály János
 • Lövéte az első világháború éveiben (1914–1918). Udvarhelyszék Kulturális Egyesület, Székelyudvarhely, 2010. /Lövétei Helytörténeti Füzetek 6./ [pdf, 13224.1k]
  Mihály János
 • A lövétei vaskőbányászat rövid története. Udvarhelyszék Kulturális Egyesület, Székelyudvarhely, 2008. /Lövétei Helytörténeti Füzetek 5./ [pdf, 3143.5k]
  Mihály János
 • Lövéte 1848–1849-ben. Udvarhelyszék Kulturális Egyesület, Székelyudvarhely, 2006. /Lövétei Helytörténeti Füzetek 3./ [pdf, 3919.6k]
  Mihály János
 • A lövétei Kisboldogasszony plébániatemplom. Udvarhelyszék Kulturális Egyesület, Székelyudvarhely, 2006. /Lövétei Helytörténeti Füzetek 1./ [pdf, 5790.5k]
  Mihály János
 • Vadasdi krónika írásban és képekben – 2010. Silver Tek Kiadó, Marosvásárhely, 2010. [pdf, 16902.4k]
  Székely Ferenc (összeáll.)
 • Kémer, a helyét kereső szilágysági nagyközség. K. n., h. n., é. n. [pdf, 31952.8k]
  Major Miklós
 • Mesél a múlt. Csíkjenőfalva 800 éves története Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2001. [pdf, 38333.9k]
  Szabó Miklós – Jakab Sámuel
 • A „Homoród füzes partján…”. Dolgozatok a Székelyföld és a Szászföld határvidékéről. Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 2000. [pdf, 40106.2k]
  Cseke Péter – Hála József (szerk.)
 • Emlékművek, emléktáblák Bihar megyében. Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság – Varadinum Script Kiadó, Nagyvárad, 2012. [pdf, 107865k]
  Dukrét Géza
 • Sepsiárkos: unitárius templom. Árkosi Művelődési Központ,  [Árkos], é. n. [pdf, 6570k]
  Gyöngyössy János
 • Fiatfalva. Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet – Fiatfalvi unitárius Egyházközség. Székelyudvarhely, 2001. /Falufüzetek 10./ [pdf, 12016.5k]
  Derzsi Domokos
 • „Ennek a népnek élni kell, tehát az iskola állani fog!” Disz Tipo Kiadó, Négyfalu, 2002. [pdf, 23033.6k]
  Hochbauer Gyula (szerk.)
 • Az erdőfülei református egyházközség története. Gaál Mózes Közművelődési Egyesület, Barót, 2006. /Erdővidéki Történeti és Természettudományi Tár V./ [pdf, 14144.9k]
  Karácson Béla
 • A magyarhermányi református egyházközség története. Gaál Mózes Közművelődési Egyesület, Barót, 2004. /Erdővidéki Történeti és Természettudományi Tár II./ [pdf, 15642.5k]
  Máthé János
 • Nagyszalonta évszázadai. Hely- és művelődéstörténeti, urbanisztikai kronológia. Nagyszalontai Polgármesteri Hivatal – RMDSZ Bihar megyei szervezete, h.n., 2003. [pdf, 12012.5k]
  Dánielisz Endre
 • Csanálos. Falumonográfia. Státus könyvkiadó, Csíkszereda, 2001. [pdf, 48649.6k]
  Bura László
 • Gyimesfelsőloki emléklapok. A templom építésének 100. évfordulójára. Bárth Társadalomtudományi Bt., Kecskemét, 2003. [pdf, 15847.3k]
  Bárth János
 • Nyikómenti hármaskönyv. Tripartitum. Udvarhelyszék Kulturális Egyesület, Székelyudvarhely, 2006. [pdf, 44698.7k]
  Balázsi Dénes
 • Szép szivárvány koszorúzza az eget. Népélet Székelykakasdon. Státus Kiadó, [Csíkszereda], 1998. [pdf, 42178.3k]
  Asztalos Enikő
 • Árkos. Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet – Litera Kiadó, Székelyudvarhely, 1998. /Falufüzetek 5./ [pdf, 12509.8k]
  Kisgyörgy Zoltán – Imreh Domokos
 • Énlaka. Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet – Litera Kiadó, Székelyudvarhely, 1998. /Falufüzetek 8./ [pdf, 9459.4k]
  Czire Alpár
 • Siménfalva. Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet – Litera Kiadó, Székelyudvarhely, 1998. /Falufüzetek 8./ [pdf, 11528.2k]
  Benedekfi Emília – Fazakas Ilona
 • Backamadaras 600 éve. 1392–1992. Backamadarasi Emlékbizottság, [Backamadaras], 1992. [pdf, 33091.5k]
  Pál-Antal Sándor (szerk.)
 • Sáromberke – Dumbrăvioara. K. n., h. n., é. n. [pdf, 16955.4k]
  Komáromi István – Orbán János – Papp Tamás – Vajda András
 • Borszék története és névanyaga. Havas Vendégház – Státus Kiadó, Borszék–Csíkszereda, 2008. [pdf, 30997.5k]
  Janitsek Jenő, dr. – Farkas Aladár
 • 800 éves Szilágyperecsen. Szilágyperecseni Polgármesteri Hivatal és Helyi Önkormányzat, Zilah, 2005. [pdf, 19750.3k]
  Gáspár Attila (összeáll.)
 • A gyergyószentmiklósi polgári fiúiskolától a Vaskertes Iskoláig. Státus Könyvkiadó, Csíkszereda, 2008. [pdf, 16405.3k]
  Garda Dezső
 • Detrehemtelep. Hiperborea Kiadó, Torda, 2004. [pdf, 23204.2k]
  Keszeg Vilmos (szerk.)
 • Jeles napok, ünnepek, szokások Vadasdon. Erdélyi Gondolat Könyvkiadó, Székelyudvarhely, 1999. [pdf, 40140.9k]
  Székely Ferenc
 • Vadasdi krónika. Adatok egy székely falu történetéhez és néprajzához. Vadasd, 2000. [pdf, 10661.5k]
  Székely Ferenc (összeáll.)
 • Szinérváralja. RMDSZ Szinérváraljai Szervezete, Sárvár–Szinérváralja, 2001. [pdf, 8099.9k]
  Szilágyi Adalbert-Béla (szerk.)
 • Gyimesi szokásvilág. Erdélyi Gondolat Könyvkiadó, Székelyudvarhely, 1996. [pdf, 43115.5k]
  Tankó Gyula
 • Életvitel a Gyimesekben. Gyimesi szokásvilág II. Erdélyi Gondolat könyvkiadó, Székelyudvarhely, 2001. [pdf, 29635.6k]
  Tankó Gyula
 • Öregek faggatása: történelem, életmód, sors – Gyímesben. Státus Kiadó, Csíkszereda, 2008. [pdf, 36624.2k]
  Tankó Gyula
 • Tanulmányok Énlaka történetéről és kultúrájáról. Pro Énlaka Alapítvány – Pécsi Tudományegyetem Régészet Tanszék, Énlaka–Pécs, 2008. [pdf, 30822.5k]
  Visy Zsolt (szerk.)
 • Csíkdánfalva és adatok a felcsíki hat faluról. I. kötet. Albert Kiadó, Sepsiszentgyörgy, 2007. [pdf, 28753.4k]
  Albert Ernő

HELYZET KÖNYVEK (Pro-Print Könyvkiadó)

KOINÓNIA KÖNYVEK

MÚLTUNK KÖNYVEK (Pro-Print Könyvkiadó)

 • Források és stratégiák. A II. összehasonlító magyar kisebbségtörténeti szimpózium előadásai, Székelyudvarhely, 1997. augusztus 21–22. Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 1999. [pdf, 2511.3k]
  BÁRDI NÁNDOR (sorozatszerk.)
 • Ellenpontok 1982 Pro-Print, Csíkszereda, 2000, 367 p.
  TÓTH KÁROLY ANTAL (sajtó alá rendezte)

FORRÁSOK A ROMÁNIAI MAGYARSÁG TÖRTÉNETÉHEZ (Pro-Print Könyvkiadó)

MAGYAR KISEBBSÉG KÖNYVTÁRA (Pro-Print Könyvkiadó)

POLIS KÖNYVEK

MÁS KÖNYVEK

 • Írók, relikviák, emlékek. Garabontzia Könyvkiadó, Marosvásárhely, 2021. [pdf, 2015.2k]
  Kuti Márta
 • Valami történik (Szempontok az elit tagolódásának értelmezéséhez). Interdialóg Társaság, h.n., é.n. /Interdialóg füzetek 1./ [pdf, 950.2k]
  ROSTÁS ZOLTÁN (szerk.)
 • Utazások Erdélyben. Ötödik, javított kiadás. Panoráma, Budapest, 1990. [pdf, 12912k]
  Mátyás Vilmos (dr.)
 • Tekintő. Erdélyi helynévkönyv Kézirat [pdf, 11972.5k]
  VISTAI ANDRÁS JÁNOS (összeáll.)
 • Vadasd és vidéke. Néprajzi és helytörténeti tanulmányok Üveghegy Kiadó, Szászhalombatta, 2020 [pdf, 35742.9k]
  SZÉKELY FERENC
 • Maradok holtig hív testvéred... A Zathureczkyek családi levelezése (1850–1884). Székely Nemzeti Múzeum, Sepsiszentgyörgy, 2022. [pdf, 31766.6k]
  Szőcsné Gazda Enikő (sajtó alá rend.)
 • Bevezetés a történelemdidaktikába és a történelemmetodikába. Második kiadás. Selye János Egyetem Tanárképző Kar, Komárom, 2018. [pdf, 7244.9k]
  Vajda Barnabás
 • Vasfüggöny Keleten Iratok a magyar-román kapcsolatokról (1948-1955). Válogatta, sajtó alá rendezte, szerkesztette, a bevezető tanulmányt és a jegyzeteket írta Fülöp Mihály és Vincze Gábor. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2007
  Fülöp Mihály, Vincze Gábor
 • Erdély népesedéstörténete Központi Statisztikai Hivatal Levéltára, Budapest, 2003, 672 p. (Transylvanica varietas). (Az irathagyatékot szerk. és az előszót írta Varga E. Árpád)
  NYÁRÁDI R. KÁROLY